HEMA Õigusbüroo

Õigusvaldkonnad

Võlaõigus on tsiviilõiguse osa, mis reguleerib võlasuhteid. Võlasuhe on õigussuhe, millest tuleneb ühe isiku kohustus teha teise isiku kasuks teatud tegu või jätta see tegemata ning võlausaldaja õigus nõuda võlgnikult kohustuse täitmist.
Aitame kliente lepingute koostamisel, lepingutega seotud läbirääkimistel ja koostame lepingute analüüse. Samuti esindame lepingulistest ja lepinguvälistest suhetest ning kohustustest, kahju hüvitamisest ja alusetust rikastumisest tulenevates küsimustes.
Tööõigus on õigusvaldkond, mis määratleb töötajate ja tööandjate õigused ning kohustused töösuhetes. Tööõiguse olulisemateks õigusaktideks on töölepingu seadus, töö- ja puhkeaja seadus ning töötervishoiu seadus, mis reguleerivad tööandja ja töötaja vahelisi suhteid.
Nõustame kliente töölepingute koostamisel ja analüüsil, ametijuhendite ja teiste sisedokumentide koostamisel. Esindame kliente töövaidlus-komisjonis ja kohtus.
Äriõigus on õigusvaldkond, mis reguleerib äriühingutega seonduvat, sealhulgas äriühingute asutamist ja juhtimist, koosolekute korraldust, aktsiate või osaühingu osade müüki, ühinemisi ning jagunemisi, äriregistri toiminguid.
Äriõiguse valdkonnas on meie teenused:
  • äriühingute asutamine, ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine ja likvideerimine;
  • äriühingute võõrandamise ja omandamisega seonduvad konsultatsioonid;
  • äriühingu juhtimisega seonduvate küsimuste lahendamine;
  • üldkoosolekute ettevalmistamine ja läbiviimine;
  • aktsionäride ja osanike vahelised vaidlused;
  • aktsia- ja osakapitali suurendamine ja vähendamine;
  • äriregistriga seotud toimingud jpm.
Asjaõigus on õigusvaldkond, mis reguleerib asjadega seotud õigussuhteid. Asjaõigused on omandiõigus ja piiratud asjaõigused: servituudid, reaalkoormatised, hoonestusõigus, ostueesõigus ja pandiõigus.
Asjaõiguse osas pakume õigusabi kinnis- ja vallaasjadega seotud omandiküsimustes, kaasomanike vaheliste suhete selgitamisel, hüpoteekide ja ostueesõigusega seonduvates küsimustes.
Perekonnaõigus reguleerib abielust ja põlvnemisest tulenevaid inimeste vahelisi suhteid, samuti eestkostet ja hooldust.
Perekonnaõiguse osas nõustame kliente abielu sõlmimise ja lõpetamisega seonduvates küsimustes, abikaasade ühisvara valdamise, kasutamise ning jagamisega seonduvas. Samuti konsulteerime põlvnemise tuvastamisel ja eestkoste määramisel ning elatise ja suhtlemiskorraga seotud küsimustes.
Maksuõigus kuulub Eestis laiemalt määratluselt kitsamale liikudes avaliku õiguse, haldusõiguse ning finantsõiguse hulka ning koosneb üldosast ning eriosast, mis käsitleb erinevate tegevuste maksustamist.
Anname oma klientidele mitmekülgset õigusabi maksuõiguslikes küsimustes. Analüüsime maksuriske ning esindame maksumenetluses ja maksuotsuste vaidlustamisel.
Täitemenetluses selgitab kohtutäitur välja võlgniku vara ning asub tegema seadusega lubatud piires toiminguid, mis oleksid kõige efektiivsemad võlgniku mõjutamiseks, et viimane täidaks kohustused võlausaldaja ees. Kui võlgnik vabatahtlikult oma kohustusi ei täida, on täituril õigus arved arestida ning võõrandada vara enampakkumise teel.
Täitemenetlusõiguse raames konsulteerime kliente menetluse osas, aitame kaasa menetluse algatamisel, esindame menetluses ning vajadusel vaidlustame täituri tegevust.
Vaidluste lahendamisel  nõustame ja esindame oma kliente nii kohtutes kui ka kohtuväliselt.
Esindame kliente tsiviil- ja halduskohtumenetlustes ning läbirääkimistel kohtuvälises menetluses. Aitame koostada kohtudokumente, hagisid, avaldusi. Esindame kliente vahekohtus, üürikomisjonis ja töövaidluskomisjonis.

Läbirääkimised on kahe või enama osapoole soov jõuda kokkuleppele ning seetõttu peavad mõlemad olema valmis millestki loobuma.

Selleks pakume omalt poolt läbirääkimiste eelset analüüsi, läbirääkimiste planeerimist, kliendi esindamist läbirääkimistel.