HEMA Õigusbüroo

HEMA Õigusbüroo OÜ lepingu üldtingimused

 1. . Arve loetakse käsundiandja poolt kätte saaduks arve saatmisega käsundisaaja poolt e-kirjaga lepingus märgitud aadressil.
 2. . Arveid esitatakse jooksval kuul osutatud teenuse eest, kas samas kuus või hiljemalt järgmise kuu kümnendaks kuupäevaks, kui ei ole kokkulepitud teisiti.
 3. . Juhul kui käsundiandjal on arve või teenuse osas pretensioone, teavitab ta sellest käsundisaajat kolme tööpäeva jooksul. Kolme tööpäeva möödumisel loevad pooled, et käsundiandja ei oma arve või teenuse osas mingeid pretensioone. Juhul kui hiljem selgub, et käsundiandja pretensioonid on põhjendatud, ei loeta tasumisega hilinemist viivituseks.
 4. . Juhul kui käsundiandja ei tasu arvet kohaselt, on käsundisaajal õigus nõuda käsundiandjalt viivist 0,1 % päevas tasumata summalt, iga tasumisega viivitatud päeva eest.
 5. . Juhul kui käsundiandja ei ole arvet kohaselt tasunud 30 päeva jooksul, on käsundisaajal õigus leping ühepoolselt lõpetada, teatades sellest käsundiandjat e-kirja või posti teel, vähemalt 15 päeva ette. Lepingu lõpetamine ei lõpeta käsundiandja kohustust tasuda arvet ja viiviseid.
 6. . Lühiülevaade käsundisaaja tegevusest kajastub käsundiandjale esitatavatel arvetel. Käsundiandja kirjalikul nõudmisel esitab käsundisaaja põhjalikuma tegevusaruande.
 7. . Käesolev leping põhineb käsundiandja ja käsundisaaja vastastikusel usaldusel. Käsundiandja usub täielikult käsundisaaja võimetesse, asjatundlikkusesse ja heasse tahtesse ning usaldab käsundisaajat olema käsundiandja esindajaks. Juhul kui käsundisaaja ei ole asunud käsundit täitma kahe kuu jooksul võib käsundiandja lõpetada käesoleva lepingu ühepoolselt teavitades sellest käsundisaajat ette vähemalt üks kuu.
 8. . Käsundiandja on teadlik, et käsundisaaja poolt osutatav õigusabi ning esindamine ei välista temale kahjuliku kohtuotsuse langetamise võimalust õigusvaidlust lahendavate organite poolt.
 9. . Käsundiandja kohustub osutama kõikvõimalikku kaasabi käsundisaaja tegevuse lihtsustamiseks ning tõhusamaks osutamiseks. Juhul, kui käsundiandja ei ole selgelt osutanud võimalikku kaasabi või takistab seda oma tegevuse või tegevusetusega, on käsundiandjal õigus lepingust taganeda teatades sellest taganemisavalduse saatmisega käsundiandjat ette vähemalt üks kuu.
 10. . Õigusvaidluse puhul käsundiandja poolsete kohustuste täitmata jätmise puhul, tasub käsundiandja käsundisaaja poolt tehtud vaidlusega seotud kulud mh. riigilõivu ja esindaja kulud, seitsme päeva jooksul vastava kulu tasumiseks esitatud arve esitamisest.
 11. . Kõik kirjad, arved ja teated loetakse esitatuks, kui need on saadetud poolte poolt lepingus märgitud e-postile või tähitud kirjaga lepingus märgitud aadressile.
 12. . Käsundisaaja võib käesoleva lepingu ning sellest tuleneva teenuse osutamise peatada, kui viimasel on alust kahelda käsundiandja suutlikkuses või soovis osutatud teenuse eest mõistliku aja jooksul tasuda.
 13. . Käsundisaajal on õigus leping peatada ka juhul, kui käsundiandja rikub muid lepingulisi kohustusi näiteks mh ei anna tähtaegselt teenuse osutamiseks vajalikku juhist, mille andmist on käsundisaaja palunud või ei esita vajalikke dokumente vms.
 14. . Käsunduslepingu võib erakorraliselt ilma etteteatamistähtajata lõpetada, kui:
  1. ilmneb huvide konflikt ja/või
  2. käsundiandja tegutseb selgelt käsundisaaja juhiste vastaselt või eirab neid;
  3. selgub, et käsundiandja on esitanud võltsitud dokumente või valeütlusi;
 15. . Lepingu peatamine või lõpetamine ei võta käsundisaajalt õigust tasule osutatud teenuse eest.
 16. . Käsunduslepingu lõpetamisel jälgib käsundisaaja, et käsundiandjal jääks võimaluse korral piisav aeg leida vajadusel endale uus esindaja enne kaasuse raames eesootavat sündmust, (näiteks istungit, kohtumist ametiasutuses, menetlustähtaega vms). Käsundisaaja teavitab käsunduslepingu lõppemisest ning volituste lõppemisest kaasusega seotud kohut või teisi kaasusega seotud juriidilisi isikuid, kui käsundisaaja leiab selleks vajaduse.
 17. . Kõik poolte vahelised vaidlused lahendatakse esmalt läbirääkimste teel. Kui läbirääkimised tulemuseni ei vii, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.
 18. . Käesolevast lepingust tulenev informatsioon on konfidentsiaalne ning ei kuulu kolmandatele isikutele avaldamisele, kui avalikust.